הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות
נוק אאוט מרקטינג  לא תאסוף מידע אודותיך המאפשר זיהוי אישי, אלא אם כן מידע כזה יימסר על ידך,
מרצונך. אם תחליט שלא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי, אשר יתבקש באמצעות האתר, ייתכן שלא
יעלה בידך לקבל מידע מסוים באתר.
ייתכן שמידע או נתונים ייאספו במהלך הפעילות הרגילה של שירות האינטרנט של נוק אאוט מרקטינג
באמצעות  השימוש ב– "עוגיות" ("cookies"). האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין,
ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים וכדי להתאים את
האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר
לפי פקודה ממחשבי נוק אאוט מרקטינג. חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על
גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם אתה מעוניין לחסום "עוגיות" תוכל לשנות את ההגדרות
בדפדפן שלך. לשם כך ניתן להשתמש בקובץ ה"עזרה" של הדפדפן. חסימת "עוגיות" עלולה
לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר תרו. תרו שומרת לעצמה
את הזכות לשנות את המדיניות לעיל בכל עת.
מטרת ההודעה והמדיניות דלעיל אינה יוצרת זכויות חוזיות או אחרות כלשהן ביחס לגורם כלשהו.
בעצם השימוש באתר הנך מקבל עליך את תנאי הצהרת הפרטיות כמפורט לעיל.
נוק אאוט מרקטינג-שרותי שיווק וקידום באינטרנט.